رابطین وب سایت دانشکده

خانم بیات

آزاده بیات
کارشناس وب سایت فارسی دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۱۹۳

 Ø­Ù…یده ایزدی

حمیده ایزدی
کارشناس وب سایت انگلیسی دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۴۳۳

هاله حایک

مهندس هاله حایک
رابط پشتیبانی نرم افزاری دانشگاه و دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۱۷۲

پروانه ملکی

پروانه ملکی
رابط وب سایت معاونت آموزش عمومی دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۳۱

راضیه گنجعلی

راضیه گنجعلی

رابط وب سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۱۷

ندا نجفی

ندا نجفی

رابط وب سایت معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۸۴

شیدا خضائی

شیدا خضائی

رابط وب سایت معاونت آموزش تخصصی و
تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۱۹

شهلا محمدی

شهلا محمدی

رابط وب سایت کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۳۷۲

فهیمه باقری

فهیمه باقری حسنارودی

رابط وب سایت معاونت فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۱۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهه احمدی‌زاده

رابط وب سایت معاونت بین‌الملل دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس: ۸۸۳۵۱۲۵۵