معرفی واحد

دفتر ارتقای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی برای ارائه خدمت به اعضای محترم هیئت علمی دانشکده در زمینه ارتقاء راه اندازی شده است. مسئولین و کارشناسان این دفتر وظیفه خود می دانند که در موضوع ارتقای هیئت علمی موارد زیر را با دقت و سرعت به انجام رسانند:
 
- اطلاع رسانی و شفاف سازی گردش کار، مقررات و آیین نامه ارتقای هیئت علمی
 
- مشاوره جهت جمع آوری و کسب امتیازات لازم برای ارتقاء مطابق آیین نامه مربوطه
 
- تشویق اعضای هیئت علمی واجد شرایط جهت اقدام برای ارتقاء
 
- راهنمایی برای تهیه جداول و مستندات لازم برای پرونده ارتقاء
 
- پیگیری درخواست ها و استعلامات لازم مربوط به دفتر ارتقای هیئت علمی
 
- همکاری و ایجاد ارتباط بین واحدهای داخل دانشکده برای تسهیل و تسریع امور ارتقاء
 
به یاری پروردگار، این دفتر تمام سعی خود را می کند تا اعضای محترم هیئت علمی بتوانند نتیجه زحمات خود را بطور تمام و کمال برای فرایند ارتقاء دریافت نموده و حقی از کسی ضایع نشود.