ارتباط با ما

- آدرس دفتر: ساختمان اداری دانشکده دندانپزشکی، طبقه دوم، روبروی دفتر معاونت بین الملل دانشکده، دفتر ارتقاء هیئت علمی
 
- شماره تماس: 42794193