رییس شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

000 
دکتر مهدیه السادات موسوی

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس شورای آموزشی دندانپزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/MahdiehSadat_Moosavi  

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر و عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

000

دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی

معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر و عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://old.tums.ac.ir/faculties/jafarzat

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس معاونت پژوهشی : ۸۸۰۱۵۸۸۰

اعضا شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی عباسی 
 
دکتر مهدی عباسی
معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Abbasi

دکتر هوشمند

دکتر تبسم هوشمند

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Tabassom_Hooshmand

 

User

دکتر امیر راعی دهقی

معاون بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی 

https://isid.research.ac.ir/Amir_Raee 

دکتر قدیریان 

دکتر حنانه قدیریان

سرپرست تخصصی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Hannaneh_Ghadirian 

دکتر بوالهری

دکتر بهنام بوالهری

سرپرست تخصصی گروه اندودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://old.tums.ac.ir/faculties/bolhari 

دکتر فرید

دکتر فاطمه (فرزانه) فرید

سرپرست تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/FatemehFarzaneh_Farid 

 

دکتر غزاله بنی ابراهیمی

سرپرست تخصصی گروه دندان‌پزشکی کودکان دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_Baniebrahimi

دکتر مساوات  

دکتر فرزانه مساوات

سرپرست تخصصی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/f-mosavat

دکتر الهام احمدی

دکتر الهام احمدی

سرپرست تخصصی گروه دندان‌پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://old.tums.ac.ir/faculties/eahmadi 

دکتر مهدوی

دکتر نازنین مهدوی

سرپرست تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/n-mahdavi 

دکتر شهابی

دکتر سیما شهابی

سرپرست تخصصی گروه زیست مواد دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Sima_Shahabi

دکتر سرگران

دکتر کتایون سرگران

سرپرست تخصصی گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/k-sargeran 

دکتر یعقوبی

دکتر سیامک یعقوبی

سرپرست تخصصی گروه پریودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/yaghobee 

دکتر قراجه ای

دکتر عطا قراجه ای

سرپرست تخصصی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/atagarajei 

دکتر شیخ بهائی

دکتر نفیسه شیخ بهائی

سرپرست تخصصی گروه بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Naficeh_Shaikhbahaee


شرح وظایف شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 شرح وظایف

·        تدوین برنامه راهبردی برای آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع

·        بررسی و تدوین برنامه دوره های جدید آموزشی تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارجاع آن به مراجع ذیربط

·        تایید ظرفیت پذیرش دستیار اعلام شده از طرف گروه های آموزشی

·        بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع نماید.

·        بررسی تقاضای انصراف، مرخصی، انتقال وجابجایی دستیاران پس از اعلام نظر گروه آموزشی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

·        تصویب برنامه های آموزشی سالانه تحصیلی دستیاران و نظارت بر حسن اجرای آن ها

·        طراحی و تدوین روش های ارزیابی / ارزشیابی دوره ای و  نظارت بر حسن انجام آن ها

·        نظارت دقیق در خصوص اعمال کامل ضوابط موجود در برنامه های آموزشی مصوب

·        تصمیم گیری در مواردی که در این آئین نامه و سایر آئین نامه های مرتبط با برنامه های تحصیلات تکمیلی مسکوت است.