رییس شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر و عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمدی

دکترفرنوش محمدی

معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر و عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/dfmohammadi 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس معاونت پژوهشی : ۸۸۰۱۵۸۸۰

اعضا شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی

معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://tums.ac.ir/faculties/s-pourshahidi

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی‌خاصی حبیب‌آبادی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

    عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/malikhasi 

دکتر شکیب

دکتر پویان امینی شکیب

معاون بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://tums.ac.ir/faculties/aminishakib 

دکتر سرمدی

دکتر سروین سرمدی

سرپرست تخصصی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/sarmadis 

دکتر شریفیان

دکتر محمدرضا شریفیان

سرپرست تخصصی گروه اندودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/drsharifian 

دکتر ذیقمی

دکتر سمیه ذیقمی

سرپرست تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/s-zeighami 

دکتر مختاری 

دکتر سعیده مختاری خوئی

سرپرست تخصصی گروه دندان‌پزشکی کودکان دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/smokhtari

دکتر مساوات  

دکتر فرزانه مساوات

سرپرست تخصصی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/f-mosavat

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

سرپرست تخصصی گروه دندان‌پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/abbasi_m 

دکتر مهدوی

دکتر نازنین مهدوی

سرپرست تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/n-mahdavi 

دکتر جعفرزاده

دکتر طاهره جعفرزاده کاشی

سرپرست تخصصی گروه زیست مواد دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/jafarzat 

دکتر سرگران

دکتر کتایون سرگران

سرپرست تخصصی گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/k-sargeran 

دکتر یعقوبی

دکتر سیامک یعقوبی

سرپرست تخصصی گروه پریودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/yaghobee 

دکتر قراجه ای

دکتر عطا قراجه ای

سرپرست تخصصی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/atagarajei 

دکتر موسوی

دکتر مهدیه السادات موسوی

سرپرست تخصصی گروه بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/ms-moosavi


شرح وظایف شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 شرح وظایف

·        تدوین برنامه راهبردی برای آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع

·        بررسی و تدوین برنامه دوره های جدید آموزشی تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارجاع آن به مراجع ذیربط

·        تایید ظرفیت پذیرش دستیار اعلام شده از طرف گروه های آموزشی

·        بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع نماید.

·        بررسی تقاضای انصراف، مرخصی، انتقال وجابجایی دستیاران پس از اعلام نظر گروه آموزشی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

·        تصویب برنامه های آموزشی سالانه تحصیلی دستیاران و نظارت بر حسن اجرای آن ها

·        طراحی و تدوین روش های ارزیابی / ارزشیابی دوره ای و  نظارت بر حسن انجام آن ها

·        نظارت دقیق در خصوص اعمال کامل ضوابط موجود در برنامه های آموزشی مصوب

·        تصمیم گیری در مواردی که در این آئین نامه و سایر آئین نامه های مرتبط با برنامه های تحصیلات تکمیلی مسکوت است.