رییس کمیته پلی‌کلینیک تخصصی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا کمیته ایمپلنت های دندانی

دکتر محمدرضا خامی

دکتر محمدرضا خامی
قائم مقام پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر یزدانی

دکتر رضا یزدانی
مدیر پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر میرهاشمی

دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر نیکنامی

دکتر مهدی نیکنامی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر منصوریان

دکتر آرش منصوریان

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

ارشدی

دانش ارشدی

معاون پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

آقای نیکوکار

مهرداد نیکوکار

سرپرست امور مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

خانم نظمی

سکینه نظمی

مدیر داخلی پلی‌کلینیک دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی