کارکنان معاونت پژوهشی

 


 

فریده نراقی زاده - انجام امور مربوط به پایان نامه های تخصصی و مسئول دفتر معاونت پژوهشی

 

شماره تماس داخلی 4202


 

 لیلا عرب - انجام امور مربوط به پایان نامه های عمومی و جمعدار معاونت پژوهشی و مسئول امور داخلی

 

شماره تماس داخلی 4203


خانم عزیزی نژاد

سپیده عزیزی نژاد - انجام امور مربوط به طرح های پژوهشی و کارشناس مسئول معاونت پژوهشی

 

شماره تماس داخلی 4226


   

  ندا نجفی - انجام امور مربوط به پایان نامه های عمومی و مسئول سایت معاونت پژوهشی

 

شماره تماس داخلی 4284

 

 

 

 

 

 

راضیه شیرینی - انجام امور مربوط به پایان نامه های تخصصی ( گروه های اندودانتیکس - ترمیمی- پریودانتیکس - رادیولوژی) و امور مربوط به پایان نامه های PhD  و کمیته اخلاق

 

شماره تماس داخلی 4260