همکاران کتابخانه

همکاران کتابخانه:


 

 رییس کتابخانه: عباس میرزایی. داخلی 4388  (خط مستقیم 88497405)

besmel

بخش امانت: مهناز بسمل. داخلی 4378 و 4399 (خط مستقیم 88015901)

sheikhani

بخش امانت:فاطمه شیخانی.داخلی 4378 و 4399 (خط مستقیم 88015901)

no-image

بخش امانت:سید حمید میرعسی.داخلی 4378 و 4399 (خط مستقیم 88015901)

 mohammadi بخش اطلاع رسانی: شهلا محمدی. داخلی 4379

 

ghasemi

بخش خدمات فنی و پایان نامه: سعیدا قاسمی، داخلی 4374

no-image

بخش پایان نامه: فهیمه فرد اصفهانی. داخلی  4372
 

برای تماس با شماره های داخلی، 4279 را به ابتدای آن اضافه نمایید.