​تماس با کتابخانه​

تماس با کتابخانه

رییس کتابخانه: عباس میرزایی. داخلی 4388  (خط مستقیم 88497405)
بخش امانت: مهناز بسمل؛ فاطمه شیخانی. داخلی 4378 و 4399 (خط مستقیم 88015901)
بخش اطلاع رسانی: شهلا محمدی. داخلی 4379
بخش پایان نامه: سعیدا قاسمی، فهیمه فرد اصفهانی. داخلی 4372 و 7374

 

پست لکترونیک: dentlib@tums.ac.ir

کانال تلگرام: @dentlib