فرمهای آموزشی

 

 
2 فرم تعهدنامه حذف ترم یا درس در نیمسال اول 1400-1399

 

1  فرم تعهد انتخاب واحد بالای 26 واحد در نیمسال اول 1400-1399
   
 
فرم تعهد انتخاب واحد  فرم تعهد انتخاب واحد

1  فرم تایید امضا محضری درخواست کارت دانشجویی :توجه:  صدور کارت دانشجویی تنها از طریق ثبت درخواست در سامانه سیپاد دانشجویان انجام می                                                           پذیرد.1- صدور اولیه (ورودیهای جدید) 450000 ریال 2- کارت دانشجویی المثنی مرتبه اول 600000 ریال                                                                    3- کارت دانشجویی المثنی مرتبه دوم و بیشتر 800000 ریال

فرم سایر درخواست های دانشجویان  فرم سایر درخواستهای دانشجویان

مفرم درخواست مهمانی

فرم درخواست حذف درس مردودی پس از کسب نمره بالای 16  فرم درخواست حذف نمره مردودی پس از کسب نمرا بالای 16

 


ک فرم تسویه حساب بخش های کارشناسی
ال فرم تسویه حساب بخش های دکتری