فرایندها

 

ردیف

فرآیندهای معاونت آموزشی دندانپزشکی عمومی

۱ ارزشیابی تحت شبکه 
۲  برگزاری جلسه دفاع
۳  تاییدیه مدارک فارغ التحصیلی مقطع دکتری عمومی
۴ تعریف دروس عملی و نظری در سیستم سیپاد
۵ تهیه گزارشات مختلف مورد نیاز معاونت آموزشی 
۶  خدمت رسانی به دانشجویان جدیدالورود
۷  فرایند ارزشیابی هیات علمی
۸  فرایند اجرای پایش ماهانه سیستم شعاع
۹ فرایند اجرای روتیشن در گروه های آموزشی HIS
۱۰  فرایند انتخاب واحد
۱۱ فرایند انجام امور مدرسین حق التدریس 
۱۲
فرایند بخش اجرایی ارزشیابی دوره 
۱۳ فرایند معرفی نامه ارزشیابی دوره ها در هر نیم سال 
۱۴
 فرایند پذیرش دانشجوی میهمان (ترمی)
۱۵ فرایند پذیرش دانشجویان مهمان (تک درس) 
۱۶  فرایند تشکیل جلسات شورای آموزشی
۱۷
 فرایند تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان با نرم افزار یگانه
۱۸ فرایند حذف اضطراری دانشجویان 
۱۹  فرایند حذف و اضافه دانشجویان
۲۰ فرآیند حذف پزشکی واحد دانشجویان 
۲۱
 فرآیند مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری وکارشناسی پیوسته وناپیوسته
۲۲  فرآیند مربوط به معرفی دانشجویان جهت حقوق انترنی
۲۳ فرآیند مربوطه به تهیه گواهی تحصیلی 
۲۴ قراردادن اطلاعات آموزشی در سایت 
۲۵ کنترل میانگین نمرات دانشجویان جهت بررسی مشروطی 
۲۶ محاسبه کمیت تدریس هیت علمی 
۲۷  نحوه ثبت کد هر هیات علمی و مسئولین هر درس در سیپاد
۲۸  فرایند حضور و غیاب
۲۹ اعتراض به نمرات 
۳۰  برگزاری کلاس های دانشجویان علوم پایه و دانشکده های ذیربط
۳۱  تدریس واحد در کوریکولوم جدید
۳۲ معرفی دانشجویان جهت آزمون علوم پایه