نیمسال تابستان 1400-1399

3 نامه معرفی دانشجویان دانشکده مهمان به دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 
 
3برنامه دروس زبان 
اطلاعیه ترم تابستاناطلاعیه ترم تابستان دانشکده
دروس ترم تابستاندروس ترم تابستان دانشکده

برنامه برنامه امتحانات ترم تابستان 1400-1399 دانشکده

1

 

 

2ارائه ترم تابستان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1ارائه ترم تابستان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

2 دستورالعمل ثبت نام ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی مجازی

1