کارشناس امور حقوقی

خانم فراهانی

زهرا عزیزآبادی فراهانی

کارشناس امور حقوقی و امور قراردادها دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۹۹

شرح وظایف کارشناس حقوقی

شرح وظایف  کارشناس حقوقی

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در مراجع صلاحیتدار

·        جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارایه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسش های به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسایل حقوقی

·        جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها، اساسنامه ها و آیین نامه‌های مورد نیاز

·        تهیه متن قراردادهای منعقده

·        تهیه دستور جلسات و صورتجلسات

·        شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آن

·        ارسال طرح ها و مصوبات به مراجع و ارگان های مربوط

·        تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوط

·        رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده

·        همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات

·        مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی

·        صدور دستور تأمین یا فروش اموال ورشکستگان و جمع آوری منافع و تقسیم بین طلبکاران

·        اقدام در مورد تصفیه ترکه ورشکستگان بلاوارث، ترکه اتباع خارجی و نظایر آن

·        بازرسی درباره کیفیت اشتغال اتباع بیگانه و کشف موارد تخلف از مقررات مربوطه

·        انجام امور قضایی بین المللی(استرداد، تعاون قضایی، تنظیم قراردادهای قضایی و نظایر آن)

·        تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارایه به مقامات و مراجع مربوط

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.