مسئول HIS

 
مهندس مجید حسنی
مسئول HIS دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمان - ط همکف

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۰۷۶

کارکنان HIS

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

بهاره نژادنیک

 

کارشناس HIS کلینیک تخصصی

 

 ۴۰۷۶

شرح وظایف مسئول HIS

شرح وظایف مسئول HIS

·          دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·           نظارت بر نرم افزارهای سیستم اطلاعات نصب شده در بخش‌های درمانی به منظور پشتیبانی های لازم با استفاده از توانمندی های دانشگاه و شرکت های بیرونی

·           ارتقاء دانش فنی و علمی جهت کسب توانمندی های لازم در طراحی و پشتیبانی از نرم افزارهای تحت شبکه

·        پیگیری ، پشتیبانی ، نیازسنجی ، طراحی و پیاده سازی سیستم های مرتبط با نرم افزار بیمارستانی (HIS)  و هم چنین سیستم نوبت دهی و درمانگاه

·           نظارت مستمر بر شرکت طرف قرارداد در خصوص نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی و پرداخت های مالی در قالب چک لیست های فنی تهیه شده و مرتبط با موضوع

·         بررسی فرایندهای بیماران درمانگاهی با توجه به بکارگیری نرم افزارها و ارائه پیشنهادات و راهکارهای فنی و قابل اجرا و کمک در باز مهندسی فرایندهای اشاره شده

·         پیگیری و بررسی در خصوص نرم افزارهای بایگانی اسناد و مدارک بیمارستانی و سلامت و همکاری با سایر واحدهای مدیریت

·        پیگیری و نظارت بر امور توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سلامت

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.