رییس پذیرش و مدارک پزشکی

زهرا صمیمی زهرا صمیمی
رییس پذیرش و مدارک پزشکی دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمانی - ط همکف

شماره تماس:  ۴۲۷۹۴۰۸۵

کارکنان واحد پذیرش و مدارک پزشکی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

پرستو شیرزادگان

 

 کارشناس پذیرش

 

 کارشناس پذیرش

 

۴۰۲۰

شرح وظایف کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

شرح وظایف  کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        ارائه روشهای بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم کاربردی انفورماتیک در پزشکی

·        طراحی روش های اجرایی حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران .

·        فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

·        بررسی و پیشنهاد  ساختار بهینه پایگاه داده های پزشکی .

·        استفاده از کد گذاری در پزشکی و روشهای نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی

·        سازماندهی، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای موردعمل.

·        نظارت بر گردآوری داده ها- پردازش- توزیع اطلاعات بهداشتی و درمانی.

·        کنترل و نظارت بر اسناد و مدارک پزشکی دانشکده

·        فراهم کردن اطلاعات صحیح جمعیتی (دموگرافیک) بیماران، الصاق مدارک و ارسال پرونده بیمار/ همراه با بیمار به بخش های مرتبط.

·        مشارکت در تقویت زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی به منظور دستیابی آسان مراجعین به منابع اطلاعاتی پزشکی.

·        کدگذاری بیماریها، اعمال جراحی و اقدامات درمانی و تهیه اندکس مربوطه براساس استانداردهای جهانی.

·        بررسی برگ شرح حال جهت اختصاص کد علت مراجعه از روی کتب مرجع، بررسی برگ خلاصه پرونده جهت اختصاص کد تشخیص اصلی از روی کتب مرجع، بررسی برگ گزارش عمل جراحی (برای بیماران که اقدام جراحی در مورد آنها صورت گرفته است).

·        اختصاص کد تشخیص از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب  مرجع واختصاص کد اقدام جراحی از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع.

·        انجام امور مربوط به پذیرش بیماران.

·        اخذ رضایت نامه و اجازه نامه ها و تأمین پذیرش موارد فوریت پزشکی.

·        آشنایی به سیستم های کامپیوتری تخصصی در زمینه مربوطه و توانایی در رفع ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش.

·        زمانبندی و نوبت دهی برای پذیرش بیماران- اعمال جراحی.

·        تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و سالانه از بیماران بستری و مرخص شده به منظور تجزیه و تحلیل خدمات درمانی ارائه شده.

·        بررسی های لازم جهت بهبود روشهای کار، فرمهای مدارک پزشکی وسایل و امکانات مربوط به مدارک پزشکی.

·        ساماندهی، نوبت دهی و راهنمایی بیماران جهت ویزیت ، پذیرش و بستری بیمار در بخش مربوطه.

·        همکاری در استقرار و کاربرد سیستم مدیریت سلامت( HIS).

·        تنظیم کارت شناسایی و ثبت مشخصات و شماره بایگانی جهت ارائه به بیمار.

·        تنظیم اوراق پرونده براساس استانداردهای موجود و پوشه گذاری و شماره زنی پرونده ها.

·        انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش تعیین شده

·        پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر با استفاده از پرونده بیماران

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.