مسئول مددکاری

رویا سلمانی زاده
 
رویا سلمانی‌زاده
مسئول مددکاری دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمانی - ط همکف

شماره تماس:  ۴۲۷۹۴۰۸۵

شرح وظایف مددکار

شرح وظایف مددکار

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        تشخیص نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آنان به بخشهای درمانی

·        ارتباط مداوم با پذیرش واحدها و همفکری در نحوه پذیرش بیماران مراجعه کننده.

 ·        مصاحبه و اخذ اطلاعات از خانواده های بیماران جهت کمک و مساعدت به بیماران.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلا انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.