مسئول فوریت های پزشکی

دکتر علیزاده دکتر خلیل علیزاده مقدم
مسئول فوریت های پزشکی دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط همکف

شماره تماس:۴۲۷۹۴۰۷۷
 

کارکنان واحد فوریت های پزشکی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مینا محجوب

 

پرستار فوریت های پزشکی

 

پرستار فوریت های پزشکی

 

۴۰۷۸

شرح وظایف پزشک عمومی

شرح وظایف پزشک عمومی

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        ویزیت سرپایی بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی بستری در بخش در تمام ساعات بر حسب نیاز(‌در صورت عدم وجود دستیار ).

·        ویزیت بیماران سرپای مراجعه کننده به درمانگاه و اورژانس بیمارستان و ارجاع به بخشها و متخصصان مربوطه.

·        تکمیل برگه های مربوطه به بیماران و مشاوره پزشکی ( مانند برگه های شرح حال ،‌خلاصه پرونده ،‌رضایت نامه و...)

·        عضویت فعال در تیم ‌احیای قلبی و تنفسی  (CPR)‌ بیمارستان.

·        درمان در اورژانس و بخش.

·        معاینه ، تشخیص و درمان بیماران در سطح پزشکی عمومی.

·        درخواست آزمایش و سایر اقدامات تشخیصی در صورت لزوم.

·        پیگیری ، ارجاع و مراقبت بیماران و بررسی های اپیدمیو لوژیکی بیمار و اطرفیان آن در خصوص بیماریهای قابل کنترل و مراقبت.

·        انجام اقدامات فوری بیماران و ارجاع و اعزام آنان به مراکز مجهزتر .

·        انجام معاینات دوره ای

·        اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماریها از طریق واکسیناسیون در جامعه تحت پوشش .

·        پیشگیری از گسترش بیماریها از طریق بررسی های اپید میولوژیکی.

·        مشارکت در مدیریت بحران و کنترل اپید می ها و شناسائی و کنترل طغیان بیماریها.

·        مشارکت فعال در برنامه کشوری پزشک خانواده.

·        بر آورد نیازهای واحد اورژانس و تامین بموقع اقلام اورژانس مرکز بهداشتی درمانی در جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای جمعیت تحت پوشش.

·        بررسی بیماریهای بومی و اپیدمیولوژیک منطقه و پیشگیری از گسترش بیماریهای شایع منطقه.

·        مراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی داده شده و راهنمایی بیماران.

·        کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و اداری واحد مربوط جهت تامین کسری آنها.

·        همکاری برای مجزا کردن مبتلایان به امراض همه گیر در بیمارستانها به منظور جلوگیری از شیوع آنها.

·        تهیه مقالات علمی و انتشار آنها در مجلات مختلف پزشکی و علمی و معرفی آنها در سمینارها و کنفرانس های مربوط.

·        نظارت و آموزش های لازم در مورد کارکنان فنی،‌ بهداشتی یا درمانی.

·        شرکت در برنامه های آموزشی و مطالعه آخرین تحقیقات پزشکی مربوط  و تحقیقات بهداشتی و درمانی و همکاری با سایر موسسات بهداشتی به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.