کارکنان گروه بیماریهای دهان، فک و صورت

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

یکتا آصفی

 

جمعدار بخش

 

۴۰۶۰

 

۲

 

سوسن آقاجانی کیارودی

 

کمک بهیار

 

۴۰۶۰

 

۳

 

افسانه علیخانی

 

پرستار

 

۴۰۶۹  

 

۴

 

علیرضا هدایت پناه

 

کمک بهیار

 

۴۰۵۵

 

۵

 

لیلا ایرانی

 

منشی بخش

 

 ۴۱۵۱

شرح وظایف پرستار

شرح وظایف پرستار

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیره پرستاری دانشکده

·        ثبت مشخصات بیمار در کلیه برگه های پرونده پزشکی بیمار و گزارش های پرستاری.

·        انجام اقدام های اولیه (تهیه نوار قلبی، کنترل علایم حیاتی ، رگ گیری،  آزمایشات و ...).

·        اجرای دقیق دستورات دارویی تجویز شده و ثبت دقیق و صحیح آن.

·        ثبت صحیح گزارش های پرستاری (ذکر اولویت ها، پیگیریها، ذکر ساعت برچسب نوع هدف و اجرا، مشاوره ها، سونوگرافی و ...).

·        احترام و رعایت حقوق بیماران.

·        کنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و تجهیزات احیای قلبی- ریوی  و شوک قلبی و آشنایی کامل با تجهیزات بخش قلب.

·        رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی .

·        پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن.

·        تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

·        ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب با همکاری پزشک متخصص عفونی به کمیته کنترل عفونت دانشکده.

·        برنامه ریزی برای استقرار تیم پرستاری رگ گیری .

·        آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار.

·        مراقبت و کنترل کاتترهای شریانی، وریدهای مرکزی و شنت ها وگزارش هر گونه اختلال در کارکرد و عوارض ناشی از آنها.

·        شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز.

·        کنترل ثبت گزارشهای پرستاری در شیفتهای بعدی و ثبت دقیق گزارشها در شیفت مربوطه.

·        تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتهای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و ....

·        بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق.

·        همکاری با تیم کنترل عفونت دانشکده برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی عفونتهای درمانگاهی و کلینیک

·        تهیه و تنظیم گزارشات کمی وکیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه