فرایندهای امور اداری

 

ردیف

فرآیند های امور اداری

۱ تسهیلات بانکی امور رفاهی 
۲ احتساب سابقه خدمت دولتی کارکنان 
۳  ارتقا رتبه شغلی  خبره پرسنل رسم و پیمانی
۴ ارتقا رتبه شغلی پایه- ارشد 
۵ ارتقا طبقه شغلی پرسنل رسمی پیمانی غیر هیات علمی 
۶ ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی غیر هیات علمی 
۷ اصلاح حقوق بازنشستگان سنوات قبل 
۸ اقدامات لازم برای ورود فرد تازه استخدام شده به دانشکده 
۹ ایجاد دسترسی اتوماسیون جهت افراد تازه وارد 
۱۰ برقراری حقوق بازنشستگان دانشکده 
۱۱ صدور حکم برقراری حق اولاد و عائله و کاهش اولاد 
۱۲ صدور گواهی اشتغال به کار پرسنل 
۱۳ تسهیلات بانکی در امور رفاهی
۱۴ ارتقا مستخدمین غیر هیئت علمی به رتبه شغلی عالی 
۱۵ ارتقاء هیئت علمی 
۱۶ انتقال نیرو 
۱۷ پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
۱۸ جذب نیروی طرحی 
۱۹ رسیدگی به شکایات 
۲۰ استرداد حق بیمه 
۲۱ اعمال مدرک تحصیلی 
۲۲ بازنشستگی پرسنل رسمی مشمول صندوق تامین اجتماعی
۲۳ ماموریت آموزشی پرسنل 
۲۴ فرایند بررسی نامه های دریافتی و انجام امور بایگانی مربوطه
۲۵ فرایند تحویل پرونده های ارسالی به واحد بایگانی
۲۶ فرایند تهیه و تشکیل پرونده های جدید در واحد بایگانی 
۲۷ فرایند درخواست پرونده ازواحد بایگانی 
۲۸  فرایند مربوط به انتقال پرونده هابه بایگانی راکد
۲۹  حضور پرسنل جدید در دانشکده
۳۰ حضور و غیاب 
۳۱ فرآیند تشکیل کلاس
۳۲ ثبت نامه‌های وارده
۳۳ دریافت نامه از پزشکی قانونی
۳۴ ثبت نامه های ارسالی به خارج از سازمان