کارکنان معاونت دانشجویی- فرهنگی- اجتماعی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

فهمیه باقری حسنارودی

 

رئیس اداره خدمات  دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

 

نظارت بر حسن انجام امور مربوط به معاونت وانجام دستور مافوق

4135

 

۲

 

رضا اسمعیل زاده

 

کارشناس امور دانشجویی

 

انجام کلیه امور دانشجویان

 

4093

 

۳

 

مهناز آریایی نیک

 

 کارشناس امور دانشجویی

 

انجام کلیه کارهای مربوط به دانشجویان

 

4218

 

۴

 

سمیه دویستی

 

کارشناس امور دانشجویی

 

 انجام کلیه کارهای فوق برنامه

 

4218

 

۵

 

فاطمه فرامرزی

 

کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه

 

انجام کلیه امور فوق برنامه و فرهنگی

 

4220