کارکنان معاونت بین الملل

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

دکتر فاطمه سرشار

 

دندانپزشک

 

کارشناس معاونت بین الملل

 

4266

 

۲

 

دکتر سحر اورنگی

 

دندانپزشک

 

کارشناس معاونت بین الملل

 

 4265

 

۳

 

الهه احمدی‌زاده

 

 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

مسئول دفتر معاونت بین الملل

 

4228

شرح وظایف کارکنان معاونت بین الملل

شرح وظایف کارشناس روابط بین الملل

·        گردآوری و تنظیم اطلاعات و تهیه پیش نویس مقدماتی در مورد مطالعات و بررسی های مربوط به تنظیم سیاست ها و برنامه های مربوط به روابط و همکاری های بین المللی، منطقه ای و دو یا چند جانبه ایران با سایر کشورها و امکانات گسترش این روابط و همکاری ها و شرکت در اجلاسیه ها و کنفرانس های ذی ربط در چهارچوب وظایف واحد مربوط

·        جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات جهت تدوین پیش نویس مقدماتی قراردادها و موافقت نامه ها و اطلاعات در چهارچوب وظایف مربوط

·        مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها در زمینه وظایف مربوط به منظور استفاده محتمل در تهیه پیش نویس های نهایی در تنظیم مقررات داخلی در این موارد

·        مطالعه و بررسی به منظور فراهم ساختن کمک های فنی جهت دستگاه های ذی ربط در چهارچوب وظایف مربوط

·        انجام اقدامات به منظور فراهم ساختن کمک های فنی، مشورتی، آموزشی و مالی جهت دستگاه های ذی ربط

·        ایفای وظایف نماینده و رابط مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نزد مراجع بین المللی مربوط و کشورهای مورد قرارداد

·        تهیه و تنظیم قرارداد ها و موافقت نامه ها و پروتکل ها و یادداشت های تفاهم در صورت لزوم امضای آنها در چهارچوب وظایف مربوط

·        نظارت در امر توزیع اطلاعات کامل راجع به جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان و سنجش و بررسی واکنش آن در مطبوعات و شبکه های رادیو تلویزیون های جهان

·        مطالعه و بررسی خلاصه مطالب جراید خارجی در چهارچوب وظایف مربوط

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود