شرح وظایف

شرح وظایف

·       کلیه امور مربوط به دستیاران دوره های تخصصی دندانپزشکی ، بین الملل ، دانشجویان مقطع پی اچ دی ، فلوشیپ و ام دی پی اچ

·       هماهنگی با گروه های آموزشی داخل دانشکده و سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران  و نیز بیمارستانهای تابعه در جهت اهداف آموزشی

·       هماهنگی با سایر واحدهای دانشکده جهت نیل به اهداف سازمانی ، برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه در راستای همگامی با اهداف کلان مجموعه

·       نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و اجرای اهداف اصلی و خط مشی های معاونت آموزشی دانشگاه

·       برگزاری شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی و نیز ارزشیابی از فعالیت ها و فرآیندهای آموزشی از جمله اهم وظایف این معاونت می باشد.