آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی -تابستان 97

آیین نامه خدمات قانونی متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه نحوه تبدیل تعهد عام به خاص در حین دوره دستیاری

اجرای آیین نامه دوره های دستیاری

آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی(93)

آیین نامه آزمونهای کشوری دندانپزشکی

آیین نامه آموزشی دوره های دستیاری دندانپزشکی