سرپرست تخصصی

دکتر مهدی عباسی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/ترمیمی