سرپرست تخصصی گروه آموزشی

دکتر کتایون سرگران

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
تلفن: 
ای میل: k-sargeran@tums.ac.ir

دکتر سرگران