سرپرست تخصصی

دکتر حوریه باشی زاده

 هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/رادیولوژی

دکتر باشی زاده