سرپرست تخصصی

دکتر فریده گرامی پناه

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/پروتز های دندانی

دکتر گرامی پناه