سرپرست تخصصی ارتودانتیکس

دکتر سروین سرمدی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/ارتودانتیکس