سرپرست تخصصی

دکترسعیده مختاری خوئی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/کودکان