سرپرست تخصصی گروه آموزشی

دکتر طاهره السادات جعفرزاده

 هیأت علمی آموزشیbr /> مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/مواد دندانی 

شماره تماس : 

ایمیل:gafarzat@sina.tums.ac.ir

     دکتر جعفرزاده