سرپرست تخصصی

دکتر عطا قراجه ای

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/جراحی دهان و فک و صورت

دکتر قراجه ای