مسئول دوره

مسئول دوره : دکتر سیمیندخت زراتی

رشته تخصصی پیشنیاز

فارغ التحصیلان:

رشته پروتزهای دندانی