سرپرست تخصصی

دکتربهنام بوالهری

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استاد

دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/اندودانتیکس

دکتر بوالهری