سرپرست تخصصی

دکتر محمدرضا شریفیان

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/اندودانتیکس

جناب آقای دکتر شریفیان- سرپرست تخصصی گروه اندودانتیکس