سرپرست تخصصی

دکتر نازنین مهدوی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/آسیب شناسی دهان و فک و صورت