سرپرست تخصصی

دکتر فرشته بقایی نائینی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/آسیب شناسی دهان و فک و صورت

دکتر بقایی