مدیر گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

دکتر عمرانی

 

دکتر لادن رنجبر عمرانی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی- دانشیار