مشخصات گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

مدیر گروه: دکتر لادن رنجبر عمرانی

معاون گروه: دکتر زهره مرادی

سرپرست تخصصی گروه: دکتر مهدی عباسی

تعداد اعضای هیات علمی: 10 نفر

سال تاسیس: 1345

محل استقرار در دانشکده: طبقه چهارم غربی

زمان ارائه خدمات: 8:45 لغایت 12 و 13 لغایت 15:45

شماره تلفن پذیرش: 88351172