تعریف رشته ترمیمی

تعریف رشته ترمیمی:
ترمیمی رشته ای در دندانپزشکی است که هدف آن پیشگیری از آسیب دندانی و باز سازی دندانهای آسیب دیده از نظر فانکشن ، سلامتی و زیبایی میباشد.
بخش ترمیمی شامل بخش عمومی و تخصصی می باشد.مسئولیت اصلی در آموزش دانشجویان قبل از دکتری و پس از دکتری در امر دندانپزشکی ترمیمی، بازسازی دندانهای صدمه دیده به فانشکن، سلامت ، زیبایی و راحتی از دست رفته نرمال میباشد.
برنامه آموزشی شامل ارایه اطلاعات از طریق تدریس مطالب تئوری در سخنرانی،سمینارها و آموزش دور میزمیباشد.دیدگاه های درمانی از طریق فیلم ، دوره های پری کلینیک و مشابه سازی شرایطی مشابه با شرایط بالینی میباشد.
آموزش در بخش عمومی دندانپزشکی ترمیمی جهت توانمند سازی دانشجویان درمدیریت بیماران، تشخیص و درمان بیمارانی که نیاز به تشخیص و درمان جامع از دیدگاه ترمیمی دارند میباشد.درمانهای ترمیمی در بخش عمومی شامل ترمیم های ساده تا پیچیده آمالگام، ترمیم های ساده تا ترمیم های وسیع کامپوزیت های دندانهای قدامی و خلفی است.
در بخش تخصصی مطالب تئوری در زمینه دندانپزشکی ترمیمی ، درمانهای رستورتیو نواحی بی دندانی و اکلوژن و مواد دندانی ارائه میشود و جدیدترین مطالب مباحث فوق در ژورنال کلاب ها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
در قسمت بالینی بخش تخصصی علاوه بر انواع ترمیم های پیشرفته مستقیم آمالگام و مواد همرنگ آموزش شامل ترمیم های غیر مستقیم از جمله روکش ها مانند روکش های تمام سرامیکی و بریج های دندانی ثابت می باشند همچنین پروتز های
CAD- CAM ، انلی های فلزی و سرامیکی، ترمیم های سرامیکی یا سرامیکی- فلزی متکی بر ایمپلنت نیز در بخش تخصصی آموزش داده میشود. درمان بیماران دچار سایش های دندانی ساده تا پیشرفته و ترمیم های زیبلیی همچون انواع ونیر های سرامیکی نیز در بخش تخصصی مورد توجه،آموزش و درمان میباشد.
در بخش پژوهشی، این گروه در امر راهنمایی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی شرکت دارد و در زمینه تحقیقات بسیار فعال بوده و همکاران بخش به عنوان نماینده پژوهشی در شورای دانشکده در انجام طرح هایی در راستای ارتقا علم دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی فعالیت دارند. زمینه های تحقیقاتی شامل موارد ذیل است:
1-کاربرد مواد در پیش گیری از پوسیدگی دندانی
2-بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی و دیگر ویژگی های مواد ترمیمی دندانی از جمله کامپوزیت های رزینی، انواع پرسلن ها و دیگر مواد دندانی نوین ارائه شده
2-دوام بالینی انواع ترمیم ها
3-بررسی استفاده از مواد مختلف و روشهای مورد استفاده در درمان پالپ زنده
4- استفاده و مقایسه رو شهای نوین در بررسی های آزمایشگاهی و بالینی در رشته ترمیمی