فعالیتهای گروه آموزشی ترمیمی


فعالیت های گروه ترمیمیفعالیت‌های گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی را می توان در حیطه‌های زیر طبقه‌بندی نمود.

1 – فعالیت‌های آموزشی:
الف: آموزش در دوره دکتری عمومی
در زمینه تدریس واحد نظری درس دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی
در زمینه تدریس واحد عملی دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی
ب: آموزش در دوره دکتری تخصصی
ج: آموزش دوره های دکتری تخصصی دروس وابسته سایر گروههای تخصصی

2 – فعالیت های پژوهشی:
به موازات فعالیت های آموزشی، این گروه فعالیت های پژوهشی نیز دارد.
روند و مراحل اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی
ارتقاء سطح کیفیت آموزشی از اهداف مهم گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد لذا ارزیابی درونی براساس چارچوب ارائه شده از سوی EDC دانشگاه با اهداف کاربردی نیز انجام گردید.
1- بهبود کیفیت در سیستم آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی براساس عوامل نمایانگر کیفیت
2 – تعیین وضعیت موجود در گروه‌های آموزشی
3 – تعیین (SWOT) نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در گروه های آموزشی
4 – برنامه ریزی برای بازنگری و اصلاح برنامه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی
5 – تعیین فاصله از اهداف از قبل تعیین شده و برنامه ریزی برای نارسائی های آموزشی، پژوهشی
6 – ارائه الگوی مناسب به منظور قضاوت درباره اعتبار علمی – آموزشی گروه آموزشی
7 – تداوم بهبود کیفیت در برنامه‌های آینده آموزش پزشکی

در آبانماه 1385 با همکاری EDC دانشگاه و دانشکده دندانپزشکی یک کارگاه ارزیابی درونی از سوی سرکار خانم دکتر فرشته فرزیان پور برگزار گردید. پروپوزال طرح مذکور توسط مجریان طرح در سال 1386 تدوین شده، طراحی گردید. این کار با حمایت دبیرخانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی روبرو گشته و آن دبیرخانه طی نامه 269234/2/ آ مورخ 1/8/1386 به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران باتوجه به لزوم ارزشیابی درونی، خواستار اجرای آن در تمامی گروه‌های آموزشی دانشکده دندانپزشکی شدند. در اجرای این طرح در مرحله اول سعی شد تا وضعیت مطلوب تعیین شود و در مرحله دوم بررسی وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب صورت گرفت.