ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر احمد جعفری قوام آبادی دانشیار
۲ دکتر محمدرضا خامی استاد
۳ دکتر افسانه پاکدامن دانشیار
۴ دکتر سیمین زهرا محبی استاد (مدیر گروه)
۵ دکتر رضا یزدانی  استاد
 ۶ دکتر سمانه رازقی  دانشیار
 ۷ دکتر حسین حصاری استادیار
 ۸ دکتر کتایون سرگران دانشیار
 ۹ دکتر مهدیا غلامی استادیار
۱۰ دکتر احمدرضا شمشیری استادیار
۱۱ دکتر هدی بهرامیان متعهد خدمت
۱۲ پروفسور هیکی مورتوما Visiting Professor