ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر محمدرضا خامی استاد
۲
دکتر افسانه پاکدامن دانشیار
۳
دکتر سیمین زهرا محبی استاد (مدیر گروه)
۴
دکتر رضا یزدانی  استاد
۵
دکتر سمانه رازقی  دانشیار
۶
دکتر حسین حصاری استادیار
۷
دکتر کتایون سرگران دانشیار
۸
دکتر مهدیا غلامی استادیار
۹
دکتر احمدرضا شمشیری استادیار
۱۰
دکتر هدی بهرامیان متعهد خدمت
۱۱
پروفسور هیکی مورتوما Visiting Professor