اعضای هیئت علمی گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر محمدرضا خامی استاد
۲
دکتر افسانه پاکدامن دانشیار (معاون پژوهشی گروه)
۳
دکتر سیمین زهرا محبی استاد (مدیر گروه)
۴
دکتر رضا یزدانی  استاد (رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل)
۵
دکتر سمانه رازقی  دانشیار (معاون آموزشی گروه)
۶
دکتر حسین حصاری استادیار (معاون بین‌الملل گروه)
۷
دکتر کتایون سرگران دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
۸
دکتر احمدرضا شمشیری استادیار
۹
دکتر مهدیا غلامی
استادیار (رئیس بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی پردیس بین‌الملل)
۱۰  دکتر هدی بهرامیان  استادیار پردیس بین الملل
۱۱
پروفسور هیکی مورتوما Visiting Professor