تعریف رشته

تعریف رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی یکی ازجدیدترین رشته های تخصصی دندانپزشکی است که هدف آن تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت دهان ، پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و بهبود کیفیت زندگی از طریق فعالیت های سازمان یافته اجتماعی می باشد. با توجه به برنامه چشم اندازه 20 ساله کشور در جهت ارتقاء سلامت در جامعه و برقراری عدالت اجتماعی که سلامتی یکی از اصول اساسی آن می باشد، رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از اهمیت خاصی در ارتقاء سلامت دهان آحاد جامعه، ارتقاء سطح آموزش و پژوهش های کاربردی در سطح جامعه و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان برخوردار است.