ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر حوریه باشی زاده فخار استادیار (سرپرست تخصصی و معاون بین الملل گروه)
۲ دکتر مهرداد پنج نوش دانشیار
۳ دکتر یاسمن مهم کار خیراندیش استادیار (معاون گروه)
۴ دکتر داریوش گودرزی پور دانشیار (مدیر گروه)
۵ دکتر مهدی نیکنامی استادیار (معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده)
 ۶ دکتر فرزانه مساوات استادیار