اعضای هیئت علمی گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر حوریه باشی زاده فخار استادیار (معاون پژوهشی و معاون بین الملل گروه)
۲ دکتر مهرداد پنج نوش دانشیار
۳ دکتر یاسمن مهم کار خیراندیش استادیار
۴ دکتر داریوش گودرزی پور دانشیار (مدیر گروه)
۵ دکتر مهدی نیکنامی استادیار (معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده)
۶ دکتر فرزانه مساوات استادیار (معاون آموزشی و سرپرست تخصصی گروه)
۷
دکتر زهرا غنچه  استادیار پردیس بین‌الملل
۸ دکتر هانیه کاویانی  استادیار (رئیس بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت

پردیس بین‌الملل)

۹ دکتر مریم فضلعلی پور   استادیار پردیس بین‌الملل
۱۰ دکتر گلشن جمالی   استادیار پردیس بین‌الملل