تعریف گروه

تعریف گروه

رادیولوژی فک و صورت علم تهیه تصویر از ساختارهای آناتومیک این ناحیه به کمک اشعه ایکس است. گروهرادیولوژی فک و صورت دارای 3 رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از :

الف) آموزشی ب)پژوهشی ج)درمانی

الف) آموزش : گروه علاوه بر اموزش دانشجویان دوره دکتریعمومی و تخصصی عهده دار آموزش دروس وابسته به سایر رشته های تخصصی نیز می باشد.

ب)پژوهش : گروه در امر راهنمائی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی واجرای طرحهای تحقیقاتی فعال است.

ج) درمان : گروه در امر تهیه انواع رادیوگرافی های لازم برای استفاده در تشخیص بیماریها، ارائه طرح درمان در سایر گروهها و ارائه مشاوره فعالیت می کند.