فعالیتهای گروه آموزشی رادیولوژی

فعالیت های گروهفعالیتهای آموزشی گروه در طول یک ترم تحصیلی عبارتست از:
· برگزاری کلاسهای نظری برای دانشجوِیان دوره دکترا (سه واحد)
· برگزاری دروس عملی برای دانشجوِیان دوره دکترا (سه واحد در 10 نیم گردش 10 روزه) شامل:
_آموزش عملی تکنیک های رادیوگرافی داخل دهانی و آموزش عملی تفسیر رادیوگرافی های داخل و خارج دهانی به دانشجویان دوره دکترا (روی فانتوم و بیمار)
_ آموزش عملی و نظری دستیاران تخصصی


دوره تخصصی:
با تلاشهای استاد دکتر غلامحسین رهبری و مرحوم استاد دکتر قربان محمدیان شورجه در سال 1362 برای اولین بار در کشور، گروه اقدام به آموزش تخصصی در این رشته نموده است و از آن زمان تاکنون در پذیرش و آموزش 20دوره دستیار فعالیت داشته است.گروه سالانه تعداد 3 دستیار تخصصی را پذیرش می نماید. این دستیاران از طریق شرکت در آزمون پذیرش دستیار که سالانه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود پذیرفته می شوند. مدرک تحصیلی این دوره، دکترای تخصصی می باشد که حداقل3 سال به طول می انجامد. دستیاران پس از اتمام دوره در آزمون بورد تخصصی شرکت می نمایند و در صورت قبولی دارای مدرک بورد در رشته رادیولوژی فک، دهان و صورت خواهند شد. در طی این دوره دستیاران علاوه بر شرکت در کلاسهای نظری و آموزش عملی در بخش، علوم وابسته و دوره های بیمارستانی را نیز می گذرانند و با تکنیک های تصویربرداری ساده، مداخله ای و پیشرفته در ناحیه فک و صورت و همچنین اصول تفسیر تصاویر آشنا می شوند.

دستیاران مشغول به تحصیل دوره تخصصی عبارتند از:
· دکتر آسیه چهره ساز
· دکتر آذر اسلامی
· دکتر بهاره پورتاجی
· دکتر حسام میکائیلی
· دکتر سوسن رحیمیان
· دکتر الهام رموزی
· دکتر مریم جوهری
· دکتر بنفشه ارضی
· دکتر راهله امامی


در بخش آموزش تخصصی فعالیتها به اختصار به شرح زیر می باشد:
· برگزاری کلاسهای نظری به صورت روزانه
· برگزاری Journal club هر هفته یکبار
· برگزاری case report هر هفته یکبار
· آموزش عملی تفسیر تصاویر رادیوگرافی فک و صورت
· آموزش عملی تکنیک های رادیوگرافی فک و صورت
· تصویربرداری از روزانه حداقل 50 بیمار


فعالیت های خدماتی بخش آموزشی رادیولوژی فک، دهان و صورت:
در بخش رادیولوژی فک و صورت انواع خدمات تصویربرداری شامل رادیوگرافی های داخل و خارج دهانی، تومو گرافی، سیالوگرافی و همچنین مشاوره و تفسیر تصاویر انجام می گیرد. فعالیتهای خدماتی روزانه بخش شامل ارائه خدمات به بیش از 200 بیمار ارجاع شده از بخش های دیگر دانشکده در قالب موارد زیر می باشد:
· رادیوگرافی داخل دهانی (250 مورد)
· رادیوگرافی خارج دهانی، توموگرافی و سیالوگرافی (50 مورد)
· ارائه تفسیر رادیوگرافی (50 مورد)
· CBCT (10 مورد)
· ارائه مشاوره (3-5 مورد)


سایر فعالیت های گروه:
علاوه بر آموزش دوره های عمومی و تخصصی و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی گروه فعالیتهای دیگری نیز به شرح زیر دارد:
· اجرای طرحهای تحقیقاتی در قالب مصوب معاونت پژوهشی و مراکز تحقیقات، و پایان نامه های دوره دکترا و تخصصی
· تهیه طرح درس برای تمامی واحد های نظری و عملی
· برگزاری امتحان های مکرر عملی درون بخشی به صورت یک امتحان در انتهای هر گردش
· تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی
· تشکیل جلسات ماهانه گروه
· شرکت در سمینار های داخلی و خارجی
· ارائه برنامه های باز آموزی مدون
· تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایربخش های رادیولوژی فک و صورت (داخل و خارج کشور)
· شرکت گسترده اعضاءدر کارگاه های آموزشی
· فعالیت اعضای گروه در سمت های اجرائی دانشکده ,فعالیت در مرکز توسعه آموزش دانشکده و فعالیت در شورا های پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده و هیئت
حریریه مجلات