استاد

دکتر عباس منزوی 

 ۱

 استاد

 دکتر فریده گرامی پناه

 ۲

 دانشیار

دکتر سوسن میرمحمد رضایی 

 ۳

 دانشیار  دکتر عباس آذری  ۴
  استاد   دکتر حکیمه سیادت  ۵

دانشیار

دکتر مریم معماریان

 
 ۶

دانشیار

دکتر سکینه نیکزاد

 
 ۷

 دانشیار 

دکتر سعید نوکار 

 ۸

استادیار  دکتر حبیب حاج میر آقا 

۹

استادیار

دکتر سیمیندخت زراتی

 ۱۰

استادیار

دکتر حمید جلالی 

۱۱

استادیار

دکتر محمدرضا حاجی محمودی

 
۱۲ 

استادیار

دکتر حسینعلی ماهگلی

۱۳

استادیار

دکتر مجید صاحبی

 
 ۱۴

استادیار

دکتر محمود کاظمی 

 ۱۵

استاد

دکتر مرضیه علی خاصی

۱۶

دانشیار

دکتر لیلا صدیق پور

۱۷

دانشیار

دکتر سمیه ذیقمی

۱۸

استادیار

دکتر مهران بهرامی

۱۹

دانشیار

 دکتر صفورا قدسی

۲۰

استادیار

دکتر اعظم سادات مصطفوی

۲۱

استادیار

دکتر نیکفام خوشخونژاد

۲۲

 استادیار

دکتر سمیه نیاکان 

۲۳ 

 استادیار

دکتر ساسان رسایی پور 

۲۴