اعضای هیئت علمی گروه آموزشی پروتزهای دندانی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر فریده گرامی پناه  استاد
۲  دکتر حبیب حاجی میرآقا استادیار
۳  دکتر سیمیندخت زراتی استادیار
۴ دکتر سوسن میرمحمدرضایی دانشیار
۵
دکتر سیدمجید صاحبی استادیار
۶
 دکتر سعید نوکار دانشیار
۷
دکتر مریم معماریان دانشیار
۸
دکتر محمدرضا حاجی محمودی  استادیار
۹
 دکتر حکیمه سیادت استاد
۱۰
 دکتر حسینعلی ماهگلی  استادیار
۱۱
 دکتر حمید جلالی استادیار (مدیر گروه)
۱۲
دکتر لیلا صدیق‌پور حسن‌کیاده دانشیار
۱۳
 دکتر فاطمه (فرزانه) فرید استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۴
دکتر مرضیه علی‌خاصی حبیب‌آبادی  استاد (معاون پژوهشی دانشکده)
۱۵
دکتر سمیه ذیقمی دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
۱۶
دکتر مهران بهرامی
 استادیار
۱۷
دکتر صفورا قدسی دانشیار
 ۱۸
دکتر اعظم السادات مصطفوی  استادیار (معاون پژوهشی گروه) 
 ۱۹
دکتر سمیه الهیاری چرودی
استادیار
۲۰
دکتر فائزه عطری استادیار (معاون آموزشی گروه) 
۲۱
دکتر سمیه نیاکان
استادیار
۲۲
 دکتر ساره حبیب زاده دانشیار (رئیس بخش پروتزهای دندانی پردیس بین الملل)
۲۳
 دکتر حسن اذان‌ گوخیاوی استادیار پردیس بین الملل 
۲۴
 دکتر مهناز ارشد استادیار پردیس بین الملل
۲۵
دکتر سیده نرگس عامری الحسینی  استادیار پردیس بین الملل
۲۶
 دکتر رضوانه سادات غضنفری هاشمی  استادیار پردیس بین الملل