پروتزهای دندانی علم جایگزینی دندانها و انساج از دست رفته دهان و گاه سر و صورت جهت بازسازی ظاهر و عملکرد فرد ودر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار می باشد. گروه پروتزهای دندانی دارای ۳ رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از: الف) آموزشی،  ب) پژوهشی، . ج)درمانی

الف) آموزش: این گروه علاوه بر اموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی و دانشجویان تخصصی ( رزیدنت ها) عهده دار آموزش دروس وابسته به سایر رشته ها ی تخصصی و آموزشکده پروتزهای دندانی نیز می باشد.

 

ب) پژوهش: این گروه در امر راهنمائی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی و تحقیقات بسیار فعال بوده و علاوه بر این همکاران به عنوان نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده، مشاوره در امر پایان نامه ها ی تحقیقی سایر گروه ها و موسسات علمی کشور را نیز عهده دار می باشد.

ج) درمان : این گروه عهده دار آموزش عملی دانشجویان دوره دکترای عمومی و تخصصی در حوزه پروتزهای دندانی (پروتز کامل، پروتز پارسیل، پروتز های فک و صورت، و پروتز ثابت)، درمان ناهنجاری های مفصل گیجگاهی فکی ( TMJ)، و درمان های متکی بر ایمپلنت ثابت و متحرک می باشد.