مشخصات مدیر گروه آموزشی پریودنتولوژی

 دکتر اکبری

دکتر سولماز اکبری، متخصص پریودنتولوژی - دانشیار