اعضای هیئت علمی گروه آموزشی پریودانتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر زینب کدخدا دانشیار
۲ دکتر مژگان پاک نژاد استاد (معاون بین‌الملل گروه)
۳ دکتر امیررضا رکن استاد (رئیس دانشکده)
۴ دکتر سید حسین محسنی صالحی منفرد استادیار
۵ دکتر افشین خورسند استاد (مدیر گروه)
۶ دکتر سیامک یعقوبی دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
۷ دکتر ندا مسلمی دانشیار
۸
دکتر سولماز اکبری دانشیار (معاون پژوهشی گروه)
۹
دکتر حوری اصل روستا استادیار (معاون آموزشی گروه)
۱۰
دکتر مینا طاهری استادیار
۱۱
 دکتر فرناز کوهستانی استادیار
۱۲ دکتر نگار کانونی ثابت  استادیار
 ۱۳  دکتر نازنین سمیعی استادیار پردیس بین الملل