تاریخچه

تاریخچۀ گروه پریودانتیکس در دانشکدۀ دندانپزشکی تهران


از سال 1335 هجری شمسی بخش پریودانتیکس دانشکدۀ دندانپزشکی تهران راه اندازی شد. با این حال در ابتدا این بخش به صورت یک بخش مجزا نبوده و همراه با بخش بیماری های دهان و به مدیریت آقای دکتر سیاح بود. سرپرستی بخش بیماری های دهان به عهدۀ دکتر فرزین و سرپرستی بخش بیماری های لثه را آقای دکتر خویی عهده دار بودند.
در سال 1345 شمسی که دانشکدۀ دندانپزشکی به 5 گروه تقسیم شده بود، بخش پریودانتیکس جزء گروه جراحی-آسیب شناسی-پریودانتیکس قرار گرفت. در این سال آقای دکتر خویی مدیریت بخش پریودانتیکس را بر عهده داشت.
در سال 1354 که آقای دکتر جاوید ریاست دانشکدۀ دندانپزشکی را بر عهده داشت، دانشکده به 10 گروه تقسیم شد و گروه پریودنتولوژی به عنوان یک گروه مجزا تصویب شد. از سال1355، پذیرش دستیار در رشته پریودانتیکس آغاز گردید و تا کنون (غیر از دوران انقلاب فرهنگی) هر ساله پذیرای دانشجویان دستیاری تخصصی پریودانتیکس می باشد.
بخش پریودانتیکس از بدو تشکیل در طبقۀ سوم ساختمان قدیم دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع بوده است و از مهر 1389 با تغییر محل دانشکده به ساختمان جدید بخش پریودانتیکس نیز تغییر مکان داده است و به طبقه سوم این دانشکده منتقل شده است.


اسامی مدیران گروه از آغاز تأسیس تا کنون

1. دکتر باقر خویی
2. دکتر غلام حسین عربشاهی
3. دکتر فیروز عطری زاده
4. دکتر هوشنگ قمصریان کاشانی
5. دکتر مسعود مسعودی خراسانی
6. دکتر حسن لطفی زاده
7. دکتر علی اکبر خوشخونژاد
8. دکتر کامبیز افشار مهاجر
9. دکتر رضا گل نراقی
10. دکتر حسن لطفی زاده
11. دکتر علی اکبر خوشخونژاد
12. دکتر علی اصغر میرعمادی
13. دکتر علی اکبر خوشخونژاد (75-1373)
14. دکتر سید حسین محسنی صالحی (77-1375)
15. دکتر فریده حقیقتی (79-1377)
16. دکتر زینب کدخدا (81-1379)
17. دکتر علی اکبر خوشخونژاد (1385-1383)
18. دکتر مژگان پاکنژاد (87-1385)
19. دکتر مهوش موسوی جزی (از 1387 تا کنون)

عکس وگزیده ای از سخنان پیشکسوت گروه پریودانتیکس دکتر خویی

عکس دکتر خویی
سلام به فرزندانم و همکاران گرامم، از من خواسته شد که عکس و شرح حالی از خود برای ارائه در کنگره به متصدیان تقدیم نمایم، امر اطاعت شد عکسی از حال خودم و عکس را هم از 42 سال قبل که بخش پریو (پیوره) را تشکیل داده بودم و آقای پروفسور OBERLIN رئیس دانشگاه پزشکی آن زمان لطف کرده برای گشایش آن که بیش از 3 صندلی نداشت آمده بودند، تهیه و به کنگره هدیه می نمایم.تاریخ عکس 45 سال قبل (27/1/1337 ) شمسی است.عکس سمت راست مربوط به حال (1381/6/1) می باشد و عکس چپ بخش پیوره و افتتاح آن را در حدود 45 سال قبل توسط پروفسور Oberlin رئیس دانشگاه پزشکی تهران نشان می دهد. دست دادن من و پروفسور تشکر ایشان از خویی به علت آن است که من خیر مقدمی به زبان فرانسه به ایشان ابراز نمودم.عکس خویی در 90 سالگی است که حال وارد 92 سالگی شده ام. حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست:

خام بودم پخته شدم سوختم...