تعریف

تعریف پریودنتولوژی


پریودنتولوژی (Periodontology) یک لغت لاتین بوده که شامل سه جزء “Peri” به معنای "اطراف"، “odont” به معنای "دندان" ، و “logy” به معنای "علم شناخت" می باشد. به عبارتی دیگر پریودنتولوژی علم مربوط به "نسوج اطراف دندان" در شرایط سلامت و بیماری را شامل می شود. این نسوج عبارتند از: لثه، استخوان آلوئل، لیگامان پریودنتال، و سمنتوم (6) . از آنجا که بیماری های لثه و پریودنتال یکی از مهمترین علل از دست رفتن دندان ها می باشد، آموزش صحیح این علم به دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.