فعالیتهای گروه آموزشی پریودانتیکس

فعالیت های گروه(Activities)


-برگزاری جلسات ماهیانۀ گروه پریودانتیکس جهت اطلاع رسانی و رفع مشکلات آموزشی و پژوهشی گروه
- شرکت اعضای هیأت علمی در دوره¬های آموزشی روش تحقیق
- شرکت اعضای هیأت علمی در دوره¬های آموزشی مقاله نویسی
- برگزاری سمینارهای آموزشی روزانه به صورت case presentation برای دانشجویان دندانپزشکی جهت ارتقاء آموزش عملی پریودنتولوژی
- ارائه طرح¬های مشترک پژوهشی با سایر گروه¬های دانشکده و دانشگاه
- انتشار کتب و مقالات (داخلی و بین المللی)
- شرکت در سمینارها وکنگره های علمی بین¬المللی خارج و داخل کشور
- شرکت فعال در همایش های سالانۀ انجمن پریودنتولوژی ایران
- شرکت فعال در کمیسیونهای مختلف بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- کارشناسی جرایم تخصصی در نظام پزشکی
- کارشناسی جرایم تخصصی دندانپزشکان در دادسرای عمومی تهران
- کارشناسی جرایم تخصصی دندانپزشکان در پزشکی قانونی
- شرکت فعال در مجلۀ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- اعضای فعال مجلۀ Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences
- عضو هیأت بورد تخصصی
-شرکت در برگزاری آزمون جابجایی دانش آموختگان خارج از کشور و آزمون بهداشتکاران
- برگزاری دوره های بازآموزی برای دندانپزشکان

الویت پژوهشی گروه الویت پژوهشی گروه