اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اندودانتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر محمدصادق احمدآخوندی  استاد
۲
دکتر احمد سوداگر استاد (مسئول فلوشیپ بخش)
۳
دکتر الهیار گرامی استاد (مدیر گروه)
۴
دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی  دانشیار
۵
دکتر سروین سرمدی استادیار (سرپرست تخصصی گروه و مسئول درمان نوزادان تیم شکاف لب و کام)
۶
دکتر حنانه قدیریان استادیار (معاون آموزشی گروه)
۷
دکتر بهراد تنباکوچی استادیار (معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل)
۸
دکتر سپیده عرب دانشیار (معاون بین‌الملل گروه)
۹
دکتر عاطفه صفارشاهرودی استادیار (معاون پژوهشی گروه)
۱۰
دکتر سهراب آصفی   استادیار (رئیس بخش ارتودانتیکس پردیس بین الملل)