اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اندودانتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر الهیار گرامی استاد
۲
دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی  استاد (مسئول فلوشیپ گروه)
۳
دکتر سروین سرمدی استادیار (معاون پژوهشی گروه و مسئول درمان نوزادان تیم شکاف لب و کام)
۴
دکتر حنانه قدیریان دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
۵
دکتر بهراد تنباکوچی استادیار (معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل و رییس بخش پردیس بین الملل)
۶
دکتر سپیده عرب دانشیار
۷
دکتر عاطفه صفارشاهرودی دانشیار (مدیر گروه)
۸
دکترمحمدعلی کشواد استادیار (معاون آموزشی گروه)
۹
دکتر آرمین صعودی  استادیار  (معاون بین الملل گروه)
 ۱۰ دکتر الهه غلامرضائی نوق استادیار
۱۱ دکتر لیلا جزی  استادیار 
۱۲  دکتر اعظم ملازاده استادیار پردیس بین الملل