ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر محمدصادق احمدآخوندی  استاد
۲ دکتر طاهره حسین زاده نیک استاد
۳ دکتر سیدمحمد هاشم حسینی دانشیار
۴ دکتر احمد سوداگر استاد
۵ دکتر الهیار گرامی استاد (مدیر گروه و سرپرست تخصصی)
 ۶ دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی  دانشیار
 ۷ دکتر سروین سرمدی استادیار
 ۸ دکتر حنانه قدیریان استادیار (معاون گروه)
 ۹ دکتر بهراد تنباکوچی استادیار
۱۰ دکتر سپیده عرب دانشیار (معاون بین الملل گروه)
۱۱ دکتر سهراب آصفی استادیار
۱۲ دکتر عاطفه صفارشاهرودی استادیار